Henry Stollnitz – U.S. Postal Markings 1845-1851

Nov 1 , 1983